La construcció d'aquesta ermita recau en dos fets.

El primer: El milacre que va tornar la vida a un dels germans Payá, a principi del segle XV que va donar lloc a la primitiva ermita ubicada en la partida de les Eres, construïda en acció de gracies per la família Payá.

El segon: La reconstrucció i millora de la mateixa arrel del succés històric ocorregut el 23 d'Abril de 1648.