Bases que han de regir la convocatòria del XIII Premi de Novel·la Valenciana "Vila d'Onil"

Pot descarregar les bases en format PDF: Descarregar bases en PDF

El M.I. Ajuntament d’Onil, amb objectiu de promoure i incentivar la producció literària dins l’àmbit de la novel·la, convoca la XIII BIENNAL DE NOVEL·LA "VILA D’ONIL".

 1. REQUISITS DELS ASPIRANTS:

  Podran optar al Premi tots els escriptors majors de 18 anys, de qualsevol nacionalitat.

 2. PREMI:

  Serà de 1.500 €, als quals s’haurà de practicar la preceptiva retenció sobre l’I.R.P.F.

 3. REQUISITS DE LES OBRES:

  Les novel·les tindran una extensió mínima de 150 fulls i un màxim de 300. Hauran de ser grandària DIN A4, i mecanografiats a doble espai a una sola cara que continga almenys 30 línies. A la primera pàgina es farà constar la concurrència a la XIII BIENNAL DE NOVEL·LA EN VALENCIÀ “VILA D’ONIL” 2015.
  Les obres han d’estar escrites en valencià, hauran de ser originals, inèdites i no premiades anteriorment en cap altre concurs. Tampoc podran estar pendents de lliurament en qualsevol altre premi quan finalitze el termini de presentació, ni podran ser presentades a cap altre certamen abans de la decisió del jurat.

 4. TEMÀTICA:

  Lliure

 5. NÚMERO D'OBRES:

  Només s’admetran obres signades per un únic autor. Cada autor podrà presentar un màxim de dues obres per convocatòria.

 6. PRESENTACIÓ DE LES OBRES:

  L’autor remetrà tres originals impresos en perfectes condicions de legibilitat, enquadernats o cosits. Cada original anirà signat amb el mateix pseudònim, acompanyats d’una plica (sobre tancat). A l’exterior del sobre s’indicarà el títol de l’obra i el pseudònim. A l’interior del sobre, hi constaran les següents dades de l’autor: Nom, Cognoms, Adreça, Població, Fotocòpia del DNI, Telèfon de contacte, i si s’escau, correu electrònic. Una manifestació expressa sobre l’originalitat i l’autoria de l’obra que presenta.
  A més, les obres es presentaran en suport informàtic. Seran vàlids CDs. Les obres hauran d’estar escrites emprant únicament el processador de textos Microsoft Word o bé Adobe Reader.

 7. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ D'OBRES:

  Els originals s’enviaran per Correu Certificat, Agència o Missatgeria a la següent adreça Biblioteca Pública Municipal
  Av. Constitució 21
  03430 ONIL (Alacant)
  S’haurà d’indicar clarament al sobre "XIII Biennal de Novel·la Vila d'Onil" .
  El termini per a la presentació d’obres conclourà el 2 de novembre de 2015. No s’acceptarà cap obra enviada fora del termini establert.
  L’enviament d’obres per agència, correu, o qualsevol altre mitjà que no siga presencial per part de l’autor o persona en qui delegue, anirà a càrrec de l’autor mateix; l’Ajuntament d’Onil queda exclòs de qualsevol responsabilitat per pèrdua o deterioració de les obres en aquest procés.
  La informació sobre la convocatòria podrà sol·licitar-se a la Biblioteca Pública Municipal 610926671 o al correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

 8. PROPIETAT DE L'OBRA PREMIADA:

  La Regidoria de Cultura del M.I. Ajuntament d’Onil es reserva dos anys per a gestionar la publicació i distribució de la novel·la guanyadora baix segell editorial o en coedició.
  Transcorreguts aquests dos anys, si l’autor decideix publicar l’obra a qualsevol altra editorial, haurà d'informar l'Ajuntament, farà constar al llibre el nom del premi, i lliurarà 50 exemplars de l’obra editada al M.I. Ajuntament d’Onil.
  Passats aquests dos anys, els drets de l’obra passaran a l’autor.

 9. LLIURAMENT DEL PREMI:

  Es durà a terme en el Centre Cultural. La data serà anunciada prèviament a l'acte.
  L'autor guanyador haurà de personar-se en l'acte de lliurament de premis.

 10. JURAT:

  Estarà integrat per cinc persones del món de la cultura, nomenades per la Junta de Govern Local. Correspondrà la presidència del Jurat al Regidor de Cultura o persona en qui delegue.
  De les votacions, que podran fer-se de la manera que s’acorde per majoria, i a falta d’acord, per papereta tancada, solament es tindran en compte els vots emesos pels membres assistents a la reunió. El premi es concedirà per votacions eliminatòries. Els empats, en el seu cas, seran resolts amb successives votacions complementàries.
  Si durant la deliberació prèvia a la votació, s’estima que la totalitat de les obres presentades no tenen la categoria literària suficient, el jurat podrà declarar desert el premi.
  En qualsevol circumstància, la resolució del jurat serà inapel·lable.
  Els membres del jurat no podran expressar opinions sobre les obres presentades fins després de l’acte d’entrega del premi. L’Ajuntament no es fa responsable de les declaracions dels membres del jurat.
  El Jurat només obrirà la plica que haja estat premiada.

 11. RETIRADA D'OBRES NO PREMIADES:

  Els originals i les seues còpies podran ser reclamades pels seus autors en un termini de 30 dies naturals des del lliurament del premi. Una volta transcorregut aquest període, seran destruïdes sense que hi puga haver cap reclamació en aquest sentit.
  La devolució d’obres per agència, correu, o qualsevol altre mitjà que no siga presencial per part de l’autor o persona en qui delegue, anirà a càrrec de l'autor mateix; l’Ajuntament d’Onil queda exclòs de qualsevol responsabilitat per pèrdua o deterioració de les obres en aquest procés.

 12. ACATAMENT DE LES BASES:

  La participació al concurs implica l’acatament de totes les bases d’aquesta convocatòria.

M.I. Ajuntamient d'Onil - Regidoria de Cultura Biblioteca Pública Municipal d'Onil

Pot descarregar les bases en format PDF: Descarregar bases en PDF