Mitjançant Resolució de la Regidoria delegada de Serveis Núm. 795/2022, de 13 de juny, s'ha resolt sotmetre a audiència dels interessats el Pla Local de Residus Domèstics i Assimilables del municipi d'Onil mitjançant anunci a publicar en el portal web de l'Ajuntament d'Onil, i per un termini de deu dies hàbils a comptar des del següent al d'aquesta última publicació.

Tot l'anterior a l'efecte de que puguen presentar-se les al·legacions i/o suggeriments que es consideren oportunes per aquelles persones o col·lectius interessats. Totes aquelles al·legacions i/o suggeriments que es desitgen realitzar, es faran a través del Registre General de l'Ajuntament d'Onil (presencial, de dilluns a divendres en horari de 8.30 a 14 hores o, preferentment, mitjançant seu electrònica 24 hores al dia inclosos festius), o per qualsevol dels mitjans a què es refereix l'Art.- 16.4 de la 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Prema sobre el següent enllaç per a llegir el document de síntesi

Punxe açi