Modificació de l'ordenança fiscal reguladora del "Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana"
Descarregar el Decret