La present memòria dona compte del “Dictamen sobre alternatives de sòl per a activitats econòmiques en el Municipi d'Onil”

contractat segons l'Exp. núm. 1757/2021. El seu contingut abasta tant la valoració de les alternatives per als sòls destinats a activitats industrials i logístiques, com aquelles actuacions sobre els sòls industrials ja consolidats o subjectes a un procés de renovació urbana, així com l'estudi de les repercussions sobre elements estructurals del conjunt urbà, incloent les funcions terciàries i els equipaments.

Descarregar memòria

Descarregar annex

Són autors i col·laboradors d'aquest treball:

Héctor Torrente Pastor Director de IBIAE, autor de l'apartat 1 - El que som. Memòria sintètica d'un territori.

Enrique Giménez Baldrés. Dr. Arquitecte. Director de la Unitat Observatori d'Urbanisme. Universitat Politècnica de València. Departament d'Urbanisme. Autor de l'apartat 2 - El que pensem. Filosofia d'una aproximació tècnica .

Pablo Coquillat Mora. Dr. Arquitecte, especialista en comerç qui juntament amb Enrique Giménez Dr. Arquitecte van ser responsables de l'apartat 3 - El que sabem. Antecedents de rellevància per a aquest estudi. Marc regulador i Estudis de referència.

Enrique Giménez Baldrés Dr. Arquitecte és l'autor de l'apartat 4 - El que volguérem. Anàlisi i proposició de les alternatives i les seues condicions amb la col·laboració en l'elaboració cartogràfica i les anàlisis gràfiques de Juan Martínez Gauffin Arquitecte, i Vanessa *Toro Castany Arquitecta. Màster en Arquitectura Avançada, Paisatge Urbanisme i Disseny, especialitat d'Urbanisme per la UPV en la formalització gràfica de les ordenacions detallades.