Resolució sobre la no realització d'inhumacions ni exhumacions en el cementeri municipal que coincidisquen en diumenge.
Descarregar el Decret