Descarregar el EXP 3155/2020 en pdf: Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana en l'Espai Públic